Dopuszczalność zasiedzenia państwowych gruntów.

Doskonale wiemy, że własność najczęściej nabywa się poprzez zawarcie umowy sprzedaży lub darowizny albo w drodze dziedziczenia. Jednak właścicielem danej rzeczy lub nieruchomości można stać się, także ze względu na upływ czasu i to nawet bez wiedzy dotychczasowego właściciela. Polskie prawo dopuszcza bowiem nabycie własności przez zasiedzenie. W drodze zasiedzenia można nabyć nie tylko nieruchomość, ale także rzeczy ruchome, a nawet niektóre prawa.

Aby nabyć własność, konieczne jest wystąpienie takich przesłanek jak samoistne posiadanie rzeczy, upływ czasu, a w przypadku rzeczy ruchomych także dobra wiara. Zgodnie z treścią art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Jeśli posiadacz uzyskał posiadanie w złej wierze, do nabycia nieruchomości w wyniku zasiedzenia potrzebny jest upływ trzydziestu lat.

Dopuszczalność nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości leśnych Skarbu Państwa. „Art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. Nr 97, poz. 1051, ze zm.)2 nie wyłącza nabycia przez zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej las państwowy w rozumieniu art. 1 pkt 3 tej ustawy, na zasadach określonych w art. 172 i nast. k.c.” (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 10 maja 2019 r., I CSK 207/18)

#zasiedzeniegruntów #zasiedzenie #zasiedzenienieruchomościrolnej #nieruchomośćrolna #prawocywilne #nabyciedziałkirolnejprzezzasiedzenie #prawnikKobyłka #Wołomin #Klembów #Radzymin #Marki #Jadów #Poświętne #Tłuszcz #Zielonka #mazowieckie