Możliwość dziedziczenia gospodarstwa rolnego.

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego jest jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień prawa spadkowego, gdyż podlega szczególnym rygorom. Jeżeli śmierć spadkodawcy nastąpiła po dniu 13 lutego 2001 roku, to gospodarstwo rolne z chwilą śmierci jego właściciela przechodzi wraz z pozostałymi składnikami spadku w drodze sukcesji uniwersalnej na spadkobierców zmarłego. W związku z tym gospodarstwo rolne może odziedziczyć spadkobierca ustawowy jak również testamentowy. Spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli w chwili otwarcia spadku:

    1) stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej;
    2) mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej;
    3) są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół;
    4) są trwale niezdolni do pracy.


Gospodarstwo rolne z ustawy może dziedziczyć tylko ten spadkobierca, który powyższe warunki spełnia w chwili otwarcia spadku, ich uzyskanie po tej dacie nie wpływa na zdolność do dziedziczenia gospodarstwa rolnego. Warto wspomnieć, że zgodnie z obowiązującym prawem nie ma również żadnych wymogów co do tego, komu może przysługiwać własność gospodarstwa rolnego, a w szczególności nie jest konieczne, aby osoba go posiadająca musiała posiadać określone kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego, które to wymogi istniały w przeszłości. Odpowiedzialność za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego ponosi od chwili działu spadku spadkobierca, któremu to gospodarstwo przypadło, oraz spadkobiercy otrzymujący od niego spłaty. Każdy z tych spadkobierców ponosi odpowiedzialność w stosunku do wartości otrzymanego udziału. Odpowiedzialność za inne długi ponoszą wszyscy spadkobiercy na zasadach ogólnych. 

Prawem właściwym dla spadku są przepisy obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy. Jeśli w tym czasie istniały ograniczenia związane z nabywaniem gospodarstwa rolnego poprzez spadkobranie, sąd, wydając postanowienie o nabyciu spadku, jest obowiązany je uwzględnić. (patrz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 2019 r. sygn. akt IV CSK 146/09).

#dziedziczeniegruntówrolnych #dziedziczenie #dziedziczenienieruchomościrolnej #nieruchomośćrolna #prawocywilne #podziałgospodarstwarolnego #prawnikKobyłka #Wołomin #Klembów #Radzymin #Marki #Jadów #Poświętne #Tłuszcz #Zielonka #mazowieckie