Możliwość podziału działki gruntowej.

To moje, to Twoje! W tym przypadku jednak nie działa, to w ten sposób!

Granica działki jest częstym powodem konfliktów między sąsiadami. Na szczęście rozgraniczenie nieruchomości można przeprowadzić w dowolnym czasie, nawet wiele lat po zagospodarowaniu działki. Problematykę rozgraniczenia nieruchomości regulują przepisy ustawy Kodeks Cywilny (art. 152 – 153) oraz Prawo geodezyjne i kartograficzne (rozdział VI). W takiej sytuacji konieczne może okazać się przeprowadzenie postępowania rozgraniczającego. Wniosek składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Rozgraniczenie nieruchomości, ma na celu ustalenie przebiegu ich granicy, które następuje przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Postępowanie przeprowadza upoważniony geodeta, który zbiera materiał dowodowy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz w księgach wieczystych, a także dokumentację uzyskaną od stron. Następnie geodeta wzywa strony na rozprawę graniczną. W trakcie rozprawy geodeta okazuje stronom granice, które wynikają z materiału dowodowego. Jeśli działka dawniej miała określane granice, a geodeta ma je wznowić sytuacja jest klarowna. Znajduje on na działce wcześniej wkopane punkty i wręcza sąsiadom protokół, który nawet bez ich podpisu nabiera mocy prawnej.

O czynnościach, które mają być dokonane na gruncie przez geodetę, strony zostaną zawiadomione, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem. Należy zaznaczyć, że nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. Kiedy niestawiennictwo stron będzie usprawiedliwione, geodeta może wyznaczyć inny termin. 

Jaki jest tryb ustalania spornych  granic gruntu ? 

Jeżeli możliwe jest rozgraniczenie dwóch działek według stanu prawnego, to w świetle unormowania przyjętego w art. 153 k.c. rozgraniczenie tych działek według spokojnego posiadania nie może nastąpić. Sąd ustala stan prawny granic biorąc pod uwagę wszelkie środki dowodowe, a zatem nie tylko dokumenty geodezyjne, czy inne dokumenty urzędowe i prywatne oraz oględziny i opinie biegłych ale również osobowe źródła dowodowe w tym zeznania świadków i stron (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 2019 r. sygn. akt IV CSK 300/19).


 

#granicedziałek #wyznaczeniegranicydziałek #sąsiedzkikonfliktograncędziałek #konfliktsąsiedzki #geodeta #geodetagranicadziałek #granicadziałki #prawnikKobyłka #Wołomin #Klembów #Radzymin #Marki #Jadów #Poświętne #Tłuszcz #Zielonka #Dąbrówka #mazowieckie