Jaki podatek od zasiedzenia działki ?

Jak już wiecie z poprzednich wpisów zasiedzenie jest pierwotnym i nieodpłatnym sposobem nabycia prawa własności przez upływ czasu. Nabycie prawa własności do nieruchomości powstaje z mocy samego prawa, w związku z czym nie jest konieczne składanie oświadczeń woli, czy podejmowanie jakichkolwiek innych czynności w celu jego nabycia, ani też nowy właściciel nie musi wpłacać żadnego wynagrodzenia. Ale czy, aby do końca wszystkie jest takie gratisowe? Otóż, niezupełnie. Na drodze „szczęśliwego” posiadacza stanie Skarb Państwa, który nałożył na niego obowiązek podatkowy w wysokości 7 %. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie. Postanowienie jest prawomocne dopiero, gdy nikt go nie zaskarży w terminie, lub gdy zostało wydane przez Sąd II Instancji po rozpoznaniu środka zaskarżenia. Istnieje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania. Przy nabyciu w drodze zasiedzenia wyłącza się z podstawy opodatkowania wartość nakładów dokonanych na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia. Trzeba jednak te nakłady udokumentować, a do tego wszystkiego potrzebne są rachunki. Dodatkowo pamiętać należy o złożeniu stosownej deklaracji do Urzędu Skarbowego o nabyciu nieruchomości w drodze zasiedzenia. W tym celu, należy złożyć deklarację SD-3 w przeciągu miesiąca od momentu uprawomocnienia się orzeczenia.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Natomiast przy nabyciu w drodze zasiedzenia wyłącza się z podstawy opodatkowania wartość nakładów dokonanych na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia. Jeżeli budynek stanowiący część składową gruntu będącego przedmiotem nabycia został wzniesiony przez osobę nabywającą nieruchomość przez zasiedzenie, z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość tego budynku.

 

#podatekodzasiedzenia #zasiedzenie #podatekodnieruchomości #zasiedzenienieruchomości #podatek #PrawoCywilne #prawnikKobyłka #Wołomin #Klembów #Radzymin #Marki #Jadów #Poświętne #Tłuszcz #Zielonka #Dąbrówka #mazowieckie