Obowiązek konserwacji rowów melioracyjnych.

Częste opady deszczu powodują lokalne podtopienia gruntów, zalanie piwnic czy ogródków. Większości nieszczęść można by było uniknąć, przeprowadzając konserwację rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów. Zgodnie z art.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z poźn. zm.) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (m.in. rowów wraz z budowlami – tj. mostki, przepusty, zastawki, wyloty drenarskie, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m) należy do właścicieli nieruchomości albo do spółki wodnej. A więc wynika z tego przepisu jasno, że właściciele i użytkownicy gruntów, na których znajdują się urządzenia melioracyjne są zobowiązani do: – wykaszania roślinności ze skarp i dna rowu:
        – wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po uzyskaniu wcześniejszej zgody na ich wycięcie od wójta gminy;
        – wybierania namułu z dna rowów, oraz usuwanie wszelkich zatamowań;
        – naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów;
        – ochrony rowów przed pasącymi się zwierzętami;
        – odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawy;
        – bieżącej naprawy wylotów drenarskich. 

Nabycie prawa własności do nieruchomości powstaje z mocy samego prawa, w związku z czym nie jest konieczne składanie oświadczeń woli, czy podejmowanie jakichkolwiek innych czynności w celu jego nabycia, ani też nowy właściciel nie musi wpłacać żadnego wynagrodzenia. 

Prawo wodne, przewidując, że koszty wykonania, utrzymania, konserwacji i napraw urządzeń melioracyjnych mogą przerastać możliwości finansowe poszczególnych właścicieli gruntów, pozwala na tworzenie spółek wodnych. Spółki wodne, zgodnie z art. 164 ustawy Prawo wodne, mogą zrzeszać osoby fizyczne lub prawne do zaspokajania wskazanych w ustawie Prawo wodne potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami, a w szczególności do wykonania, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych, a do wykonania tych zadań mogą one korzystać z pomocy państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli osoba nie jest zrzeszona w spółce wodnej, wówczas starosta wydaje decyzję, w której ustala świadczenia tej osoby na rzecz spółki wodnej.

 

 #rówmelioracyjnynadziałce #rówmelioracyjnynapolu #rówmelioracyjny #ktoodpowiadazarówmelioracyjny #PrawoCywilne #prawnikKobyłka #Wołomin #Klembów #Radzymin #Marki #Jadów #Poświętne #Tłuszcz #Zielonka #Dąbrówka #mazowieckie